Logo Universiteit Utrecht

Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

Procedure in het kort

Al het mensgebonden onderzoek moet getoetst worden door één van beide kamers van de Facultaire Ethische ToetsingsCommissie Geesteswetenschappen (FETC-GW).

Uitzondering op deze regel is onderzoek dat in een onderwijscontext plaatsvindt, maar ook hier moeten aanvragen soms (vooraf) voorgelegd worden aan de FETC-GW.

Brochures met uitleg over over FETC-GW procedures zijn beschikbaar:

De FETC-GW werkt met een zogenoemde webportal, een speciale digitale omgeving waar de studie kan worden aangemeld.

De onderzoeker specificeert in de FETC-GW portal alle ethisch relevante aspecten van de geplande studie, en voegt de voor geïnformeerde toestemming benodigde documenten (informatiebrief en bijbehorende toestemmingsverklaring) bij.

In onderstaande documenten wordt stap voor stap de rol van de AVG en het juist opstellen van informatiebrieven en toestemmingsverklaringen uitgelegd.

Het doorlezen van deze instructies en richtlijnen kan leiden tot het sneller verkrijgen van goedkeuring.

  1. Een korte instructie over Ethiek en AVG (versie 1.0)
  2. Een kort actieoverzicht voor geïnformeerde toestemming (versie 1.0)
  3. Richtlijnen voor geïnformeerde toestemming (versie 1.1)

Voorbeelddocumenten voor geïnformeerde toestemming zijn hier te vinden.

Aanmeldingen van nieuwe studies worden tijdens indiening in de FETC-GW portal gescreend, en ingedeeld in één van drie categorieën die de verdere afhandeling en tijdsduur daarvan bepalen, met als uitkomst een bindend besluit van de commissie (zie deze flowchart voor een overzicht).

Voor verdere informatie omtrent de aanmelding, de daar gebruikte concepten, en de afhandelingsprocedure verwijzen we naar het reglement. Let op: beide kamers hebben (vooralsnog) hun eigen reglement, zie keuzemogelijkheden in de navigatiebalk onder ‘Hoe werkt het?’.